Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

www.platyna4u.pl

 

Platyna4u.pl to serwis internetowy, który funkcjonuje pod adresem www.platyna4u.pl. Jest on zarządzany przez firmę Kolor Metal Elektro Sp. z o. o., która znajduje się w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 7.

 

 

Reguły użytkowania serwisu Platyna4u.pl

 

1. Z serwisu Platyna4u.pl korzystać mogą osoby pełnoletnie (mające więcej niż 18 lat). A ponadto przesyłana w celu sprzedaży platyna musi być ich własnością.

 

2. Pierwszym krokiem powinno być nawiązanie kontaktu z podmiotem prowadzącym serwis. Jest to konieczny element przez przesłaniem przy pomocy kuriera lub poczty przeznaczonych do wyceny przedmiotów, na które później złożona może być oferta zawarcia umowy sprzedaży, która, jeżeli zostanie zaakceptowana, zostanie zawarta między serwisem Platyna4u.pl a Klientem.

 

3. Klient kontaktuje się z serwisem Platyna4u.pl wykorzystując w tym celu internet. Konieczne jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, który znaleźć można w serwisie Platyna4u.pl. Następnie to serwis odpowiada na zgłoszenie klienta, wysyłając na podany wcześniej adres e-mail odpowiednią wiadomość.

 

4. Podanie serwisowi Platyna4u.pl danych osobowych jest równoznaczne ze zgodzeniem się na to, aby zostały one wykorzystane w związku z wykonaniem wyceny oraz późniejszym złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży albo jej zawarcia.

 

5. Klient, który wysyła do serwisu Platyna4u.pl swoje przedmioty w celu ich wyceny, potwierdza, że jest on ich właścicielem oraz, ma prawo do rozporządzania nimi oraz że żadna inna osoba nie ma do nich żadnych praw.

 

6. Cena, którą bierze się pod uwagę przy wycenie, jest kwotą obowiązującą w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego i jest ona ustalana w oparciu o cennik, który znaleźć można na stronie internetowej serwisu Platyna4u.pl.

 

7. Istnieje możliwość zmian cen przez serwis Platyna4u.pl podczas wyceny, ale jedynie w przypadku, gdy od momentu zamówienia do chwili wyceny przedmiotów nastąpi wyraźny spadek cen platyny. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, Klient zostaje o niej powiadomiony i podejmuje decyzję o dalszych losach transakcji.

 

 

Wysyłka przedmiotów

 

1. Kiedy formularz zgłoszeniowy dotrze do serwisu Platyna4u.pl, Klient otrzyma drogą elektroniczną wiadomość na wskazany przez siebie adres e-mail. Będą w niej informacje dotyczące przekazania przesyłki kurierowi.

 

2. Przesyłki są ubezpieczane na czas transportu do kwoty 1500 zł.

 

3. Klient otrzymuje od serwisu Platyna4u.pl etykietę przewozową, którą powinien wydrukować, jeżeli tego nie zrobi, zobowiązany jest do osobistego wypełnienia blankietu przewozowego, wykorzystując w tym celu dane przesłane przez serwis.

 

4. Utracenie, zniszczenie lub jakiekolwiek uszkodzenie przesyłanych przedmiotów nie jest winą serwisu Platyna4u.pl.

 

5. Odpowiednie zapakowanie przedmiotów oraz wypełnienie dokumentów przewozowych jest obowiązkiem Klienta. Wszystko powinno być wykonane zgodnie z informacja mi podanymi przez kuriera.

 

 

Przedmiot wyceny

 

1. Wycenie dokonywanej przez serwis podlega tylko platyna, którą można przysyłać w dowolnych ilościach.

 

2. Serwisu Platyna4u.pl nie interesuje wycena jakichkolwiek elementów dodatkowych, np. kamieni, które mogą znajdować się biżuterii. Jeżeli nadesłane przedmioty będą je zawierały, zostaną one usunięte i zniszczone. Jeżeli wycena nie może obejść się bez usunięcia ozdób, serwis informuje o tym fakcie Klienta, który od dnia otrzymania takiej wiadomości ma 7 dni na to, aby się do niej ustosunkować. Jeżeli tego nie zrobi, serwis Platyna4u.pl uzna takie postępowanie za zaaprobowanie przedstawionych warunków.

 

3. Dokonanie wyceny przez serwis Platyna4u.pl jest równoznaczne z przedstawieniem oferty zawarcia umowy sprzedaży.

 

4. Klient otrzymuje ofertę drogą mailową. Wykorzystywany jest do tego adres zamieszczony w formularzu aplikacyjnym.

 

 

Zawarcie umowy

 

1. Umowa zostaje zawarta w momencie wyrażenia przez Klienta zgody na zaproponowane mu warunki wyceny. Aprobata ta przekazana jest drogą mailową. Wiadomość powinna zawierać numer rachunku bankowego, na który należy przelać pieniądze albo jakichkolwiek innych danych, które potrzebne będą do przesłania pieniędzy.

 

2. W przypadku, w którym Klient w ciągu 7 dni od otrzymania oferty nie odpowie na nią, a serwis posiadał będzie odpowiednie dane potrzebne do wykonania przelewu, zostanie ona zawarta w sposób dorozumiany (brak odpowiedzi jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ofertę).

 

 

Wykonanie płatności

 

Jeżeli umowa zostanie zawarta, serwis Platyna4u.pl zobowiązuje się do zapłaty zadeklarowanej sumy pieniędzy na podany wcześniej numer konta bankowego lub do dostarczenia ich przy pomocy przekazu pocztowego w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

 

 

Zasady określające sposób postępowania w przypadku zwrotu przedmiotów

 

1. Jeżeli Klient nie zgodzi się na zaproponowaną mu ofertę, serwis Platyna4u.pl zwróci mu przesłane przedmioty. Koszty nadanej przez serwis przesyłki kurierskiej zostaną wówczas pokryte przez Klienta.

 

2. Jeżeli przeprowadzone analizy wykażą, że nadesłane przedmioty nie są zrobione z prawdziwej platyny albo ich próba różni się od wcześniej podanej, serwis zastrzega sobie możliwość do odesłania ich na koszt Klienta.

 

3. Przesyłka zostanie wysłana przez serwis Platyna4u.pl nie później niż 3 dnia roboczego od momentu otrzymania informacji o tym, że Klient nie zgadza się na zaproponowaną mu ofertę.

 

 

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy prze Klienta

 

1. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może odstąpić od zawartej wcześniej umowy w ciągu 10 dni od pojawienia się na jej koncie pieniędzy.

 

2. Odstąpienie od umowy możliwe jest jeżeli w terminie 10 dni od zaksięgowania płatności, Klient odeśle wypłaconą mu kwotę.

 

3. Jeżeli Klient spełni swoje obowiązki, jego przedmioty zostaną nadane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez serwis Platyna4u.pl ustalonej sumy pieniędzy.

 

4. Za adres, na który należy odesłać przedmioty zostanie uznany adres podany przez Klienta w momencie wysyłania przez niego przedmiotów do wyceny.

 

 

Reguły postępowania w przypadku odstąpienia od umowy przez serwis Platyna4u.pl

 

1. Serwis może odstąpić od umowy, jeżeli w przesłanych przedmiotach odkryte zostaną wady fizyczne lub prawne. Na przesłane rzeczy Klient udziela 36-miesięcznej rękojmi w przypadku wad prawnych.

 

2. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wypłaceniem pieniędzy, Klient otrzymuje od serwisu Platyna4u.pl przesyłkę, w której znajdują się wysłane wcześniej przez niego przedmioty oraz oświadczenie, w którym serwis informuje o odstąpieniu od umowy.

 

3. Jeżeli zapłaty dokonano przed odstąpieniem od umowy, Klient musi oddać przesłane mu pieniądze. Ma na to 3 dni robocze o dnia, w którym dostał wiadomość o odstąpieniu od umowy.

 

4. Przedmioty przesłane do serwisu Platyna4u.pl zostają zatrzymane przez serwis, w celu zabezpieczenia swoich interesów do czasu uiszczenia przez Klienta wszystkich koniecznych opłat.

 

5. Jeśli Klient będzie odmawiał odesłania otrzymanych pieniędzy serwis Platyna4u.pl może skierować sprawę na drogę sądową.

 

6. Serwis Platyna4u.pl może pozbyć się wierzytelności wobec Klienta na rzecz innych osób.